🇱🇦

ເຊນ ເຣຊີເດນຊ໌ ລາວ
ສໍາລັບຄົນທີ່ໄດ້ອອກບໍານານທີ່ຊອກຫາທີ່ຈະອາໄສຢູ່
ປະເທດລາວ. ພວກເຮົາໃຫ້ການບໍລິການ, ຄວາມປອດໄພ

ທ່ານເປັນຜູ້ເຮັດວຽກເປັນພະນັກ
ງານດິຈິຕອນບໍ? ພວກເຮົາມີ
ສະຖານທີ່ດີເລີດສໍາລັບທ່ານ ເພື່ອ
ໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກ ແລະ ເຊື່ອມ
ໂຍງກັບທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາມີຣູເຕີ
ພ້ອມດ້ວຍໄຟເບີ + ມາດຕະຖານ
10 Mbps ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການ
ອັບເກດເຖິງ 20 Mbps ແລະ
+. ການເຊົ່າສາມາດຖືກລວບລວມ
ທັງໝົດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໄຟຟ້າ,
ນໍ້າດື່ມ, ເນັດຟລິກ, ແລະ ການ
ເຂົ້າເຖິງສະລອຍນໍ້າ ແລະ ຮົມຢາ
ແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆເພີ່ມ. ເຊຶ່ງມີ
ປະຕູລະບຽງແບບພາໂນຣາມາ ທີ່
ມີການເບິ່ງເຫັນທິວທັດແມ່ນໍ້າ.
10 ນາທີ ຈາກຕົວເມືອງຂອງ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເພີ່ມເຕີມ
ແມ່ນຄວາມງຽບ ແລະ

ຈໍາເປັນຕ້ອງລົມປະສານງານນໍາຄົນລາວ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍ
ທ່ານໄດ້. ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດເຊົ່າລົດຈັກ ຫຼື ຊື້ລົດຈັກສໍາລັບທ່ານ. ພວກເຮົາກໍ່
ສາມາດຊ່ວຍທ່ານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານຈັດການ.
ທ່ານຕ້ອງການການນວດ ຫຼື ຊອກຫາພະນັກງານຄົວ ຫຼື ຜູ້ຈັດການຄວາມ
ສະອາດ, ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານຊອກສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນ.
ເຊນ ເຣຊີເດນຊ໌ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ໃນບ້ານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ດີສໍາລັບການອາໄສ
ຢູ່ ໂດຍມີຄວາມປອດໄພຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ມີສິ່ງຈໍາເປັນພື້ນຖານທັງໝົດທີ່
ຢູ່ໃນໄລຍະຍ່າງພຽງແຕ່ໃຊ້ເວລາ 10 ນາທີ. ພວກເຮົາຢູ່ແຄມບ້ານ ຕໍ່ໜ້ານໍ້າ
ຄານ ທີ່ອ້ອມດ້ວຍປ່າໄມ້ ທີ່ມີການປົກຄອງຂອງຄວາມສະຫງົບສຸກ …
ໂທຫາ ບຸນປະເສີດ ແລະ ທ່ານຈະຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບລາຄາ!
(856) 20 77771646
ພັກອາໄສຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມື້ ຮອດເປັນຫຼາຍໆປີ!
ເວັບໄຊ: www.zenresidence.rent

ມີຫຼາກຫຼາຍຂໍ້ໄດ້ປຽບສໍາລັບປະເທດລາວໃນການຕ້ອນຮັບຄົນທີ່ໄດ້ອອກບໍານານ. ຫຼາຍປະເທດໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍໃຕ້ບັນດາເງື່ອນໄຂສະເພາະ ນັ້ນກໍ່ເພື່ອດຶງດູດພວກເພິ່ນ. ຄົນທີ່ໄດ້ອອກບໍານານສ່ວນຫຼາຍມີລາຍໄດ້ຄົງທີ່ ແລະ ທຶນທີ່ແນ່ນອນ. ພວກເຮົາມີຄວາມກົງວົນໃນລະດັບເລັກນ້ອຍ ແລະ ພວກເຮົາມີແນວໂນ້ມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ. ພວກເຮົາເປັນມິດກັບຊຸມຊົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບບັນດາປະເພນີ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ. ຢູ່ທີ່ ເຊນ ເຣຊີເດນຊ໌ ລາວ ປະຊາຊົນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານການບໍລິຈາກ ຫຼື ຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດານັກສຶກສາ.

ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ສະຫງົບສຸກ ແລະ ໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າກວ່າເອີຣົບ ຫຼື ອາເມຣິກາ. ນັບສູ່ມື້ນີ້ ມີບັນດາຄລີນິກ ຫຼື ບັນດາໂຮງໝໍທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີເລີດ. ລົດໄຟຄວາມໄວສູງຊຶ່ງເປັນລົດໄຟໃໝ່ໆທີ່ໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເດີນທາງເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈາກຫຼວງພະບາງພຽງແຕ່ໃນ 2 ຊມ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ?

ໂທຫາ ບຸນ ປະເສີດ